XIV Sesja Rady Powiatu

Przy Parkowej spotkają się w piątek

tra, 18 kwiecień 2012, 15:35
Średnia: 0.0 (0 głosów)
Ponad 1,3 mln zł kredytu chce zaciągnąć w tym roku Starostwo Powiatowe. Aby to zrobić potrzebuje jednak zgody radnych. A ci zbiorą się już w najbliższy piątek 20 kwietnia na XIV Sesji Rady Powiatu Dębickiego.
Przy Parkowej spotkają się w piątek

Sesja rozpocznie się o godz.14 w sali posiedzeń Rady Powiatu Dębickiego przy ul. Parkowej 28 w Dębicy.

Radni rozpatrzą projekty i podejmą uchwały w sprawie:
- wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej  na 2012 rok,
- wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-202,
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 353 374 zł,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów Powiatu Dębickiego,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Dębickiego,
zasad postępowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębicy przy zbyciu, wydzierżawieniu, wynajęciu, oddaniu w użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych,
- określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej realizowanych przez Powiat Dębicki w 2012 roku i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania,
- podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych, specjalistycznych rodzin zastępczych z tytułu świadczonej opieki i wychowania,
- przyjęcia 3-letniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Dębickiego na lata 2012-2014,
- warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Przedstawione zostaną również:
- informacja o działalności Domu Pomocy Sołecznej im. Świętego Ojca Pio w Dębicy w 2011 roku,
- informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Parkoszu w 2011 roku,
- informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o porwadzonej działalności na rzecz mieszkańców Powiatu Dębickiego w 2011 roku,
- sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi za 2011 rok,
- sprawozdanie Starosty z działań Zarządu Powiatu oraz realizacji uchwał i wniosków w okresie pomiędzy sesjami.